Podpora golfových aktivít na školách

  • 10. marec 2010
  • SKGA

V rámci Projektu „Naučte sa hrať golf na škole" organizuje SKGA kurzy pre učiteľov telesnej výchovy pod vedením PRO trénera Jozefa Sotáka. Školenia umožnia získať základné vzdelanie o golfe a zručnosti golfovej hry. Účastníci potrebujú dosiahnuť hendikep 36, aby tak boli schopní v rámci doplnkového vyučovania na škole priblížiť žiakom základy golfu. Trojročný kurz vzdelávania učiteľov končí udelením certifikátu o absolvovaní kurzu s možnosťou pracovať v golfovom klube ako kvalifikovaný pomocný tréner pre mládež.
Účastníkom školenia sa môže stať učiteľ poverený vedením golfového krúžku na škole, ktorá nadviazala spoluprácu s SKGA a bola zaradená do Programu rozvoja golfu na školách pod hlavičkou SKGA.

Škola, ktorá splní základné požiadavky na zaradenie do uvedeného projektu, má možnosť získať od SKGA dotáciu na činnosť golfového krúžku. Forma pomoci je predovšetkým materiálna a predstavuje zabezpečenie základného balíka golfových pomôcok (detské golfové palice, resp. sety, podložky na odpaľovanie, lopty, siete) a to podľa konkrétnych potrieb školy a počtu žiakov v krúžku.

V nadväznosti na výšku zdrojov zo štátneho rozpočtu SR vyčlenených pre rozvoj mládežníckeho golfu v roku 2010, môže SKGA rozhodnúť aj o finančnej podpore golfového krúžku a to na honoráre pre trénera, respektíve pomocného cvičiteľa golfu, na cestovné náklady za dopravu na ihrisko, na poplatky za používanie ihriska počas tréningu, alebo poplatky za golfový simulátor.

Škola, ktorá má záujem o zaradenie do projektu, musí spĺňať nasledovné podmienky:

- golfový krúžok musí na škole pôsobiť min. 2x týždenne,
- škola musí spolupracovať s golfovým klubom, prípadne golfovým areálom, ktorý má min. driving range, resp. simulátor a mať uzavretú riadnu dohodu o tejto spolupráci,
- učiteľ zodpovedný za vedenie golfového krúžku musí absolvovať min. 75 % zo školení pre získanie kvalifikácie „školský tréner", ktoré organizuje SKGA,
- škola má povinnosť po získaní dotácie predkladať SKGA mesačné reporty o činnosti krúžku.


V prípade záujmu o získanie podpory na činnosť Vášho krúžku vyplňte dotazník a spolu so žiadosťou o zaradenie do programu zašlite na Sekretariát SKGA.

Rozsah a výšku podpory určí SKGA na základe rozpočtu pre rok 2010.

Finančnú podporu môže škola získať aj priamo podaním žiadosti o dotáciu pod príslušnou výzvou na Ministerstvo školstva SR. Podmienkou je zriadenie strediska záujmovej činnosti. Poradenstvo k vypracovaniu individuálnych žiadostí o dotáciu poskytuje v spolupráci s SKGA Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS). Bližšie informácie žiadajte na info@ajgos.sk.

Formulár mesačnej správy o činnosti golfového krúžku si môžete stiahnuť na www.skga.sk http://www.skga.sk/resources/File/skoly_report.xls

Audi
CSOB